Đăng nhập Tài khoản VIP

Tàu nhanh với Dart IsolateBất kể một chương trình Dart nào đều run trên một hoặc nhiều Isolate (chúng ta hay thường gọi là Dart Isolate). 

Các thành phần cơ bản của Dart Isolate:

  • Heap: Nơi lưu trữ các object được cấp phát trong chương trình
  • Mutator Thread: Thread này sẽ thực thi Dart code (viết trên C)
  • Helper Thread: Một Isolate có thể có nhiều helper thread, công việc chính là xử lý những tác vụ bên trong Dart VM ví dụ như GC, JIT ...


💥 Vùng Heap của các Isolate không thể liên hệ với nhau

💥Giữa các Isolate không có sự chia sẻ về memory và để giao tiếp giữa chúng chúng ta phải sử dụng các message gửi vào các Ports sau đó lắng nghe tại các Ports đó để lấy data về.