logo Food market api

Giới thiệu

Đây là một tập các apis về chủ đề bán hàng cơ bản, với các apis này sẽ giúp các bạn Frontend có thể làm một ứng dụng web or app tương tác với môi trường api thực tế.

Thông tin thêm

Đây là sản phẩm Code4Func phục vụ cộng đồng và nó là version đầu tiên, bất kì lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng api bạn có thể liên hệ với Code4Func.

Bạn hoàn toàn có thể sở hữu source của apis này kết hợp với phần web admin, flutter app với chi phí rất kinh tế.

Thông tin liên hệ

BASE URL: https://freeapi.code4func.com/api/v1

Đăng ký tài khoản

Đăng nhập tài khoản

Lấy thông tin tài khoản

Cập nhật thông tin tài khoản

Lấy về danh sách món ăn ở trang chủ

Chi tiết món ăn

Tìm kiếm món ăn

Lấy về danh sách danh mục

Lấy về món ăn theo cate id, ngày tháng

Flow cho phần mua hàng

flow order

Tổng sản phẩm trong giỏ hàng

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Danh sách sản phẩm trong giỏ hàng

Cập nhật giỏ hàng

Xóa sản phẩm trong giỏ hàng

Xác nhận đơn hàng

Danh sách đơn hàng

Chi tiết đơn hàng